KLAUZULA INFORMACYJNA
SALI ZABAW „FABRYKA PRZYGÓD” W OLSZTYNIE
 1. Dbając o Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, poniżej znajdują się informacje kto, w jaki sposób i w jakim celu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe.
  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
  Project Adventure Jędrzej Wolnowski, 10-699 Olsztyn, ul. Dolna 16, tel. 503 058 790, e-mail; kontakt@fabrykaprzygod.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane:
  – w celu realizacji umowy której są Państwo stroną (organizacja przyjęć urodzinowych, zakup karnetu), bądź dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (reklamacja) – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO,
  – w celu podjęcia (zawsze na Państwa konkretne życzenie) wszelkich działań dążących do zawarcia umowy (złożenie oferty, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, telefoniczną itp.) – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO,
  – w celu wykonywania przez nas obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rozliczeniowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c) RODO.
 3. Odbiorcą danych osobowych jest administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służb państwowych w przypadku ewentualnej kontroli.W szczególności, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4.  Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji wskazanych celów tj. imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko wiek jubilata, adres e-mail, numer telefonu.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymania i skorzystania z oferty oraz zawarcia umowy świadczenia naszych usług. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 5.  Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane:
  dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu wykonania usługi a także przez okres dochodzenia dla nich praw lub roszczeń., nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości (tj. min. 5 pełnych lat podatkowych),
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  – prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są błędne lub nieaktualne,
  – prawo do uzupełnienia danych, jeżeli są niekompletne,
  – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo to nie zostanie zrealizowane, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z wywiązywaniem się administratora z obowiązku wynikającego z prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  POBIERZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO