Regulamin Sali zabaw „Fabryka Przygód” 

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Sala zabaw – Sala zabaw „Fabryka Przygód”  I piętro w budynku Lech Centrum; ul. Dolna 16, 10-699 w Olsztynie; Godziny otwarcia: codziennie 10.00-20.00.
 2. Korzystający z Sali – dziecko w wieku 1-12 lat, które zostało zgłoszone do wejścia na salę zabaw Fabryka Przygód.
 3. Klient – osoba która zawiera umowę świadczenia usług. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.
 4. Zasady zachowania się w Sali zabaw – należy zachowywać się zgodnie z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem czyjejś własności, przestrzegać instrukcji korzystania z dostępnych urządzeń.

Zasady korzystania z Sali zabaw:

 1. Przed rozpoczęciem usługi klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz poinformować zamierzające korzystać pod jego opieką z Sali zabaw dziecko, o zasadach obowiązujących w Sali zabaw.
 2. Przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z konstrukcji zabawowej, wyposażenia znajdującego się na jej terenie.
 3. Korzystanie z Sali zabaw jest odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4. Klient zobowiązany jest zgłosić w recepcji korzystające z Sali zabaw dziecko. Klient otrzyma opaskę naliczającą czas usługi oraz należność za dokonane zakupy.
 5. Od momentu dokonania rejestracji klient jest zobowiązany zapłacić podstawową stawkę godzinową nawet gdy opuści salę przed upływem godziny.
 6. Przed wejściem na salę zabaw klient zobowiązany jest zdjąć dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu podczas zabawy (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, broszki, zegarki, okulary, opaski, klucze, telefon komórkowy, odtwarzacze elektroniczne, ubrania z długimi sznurkami, paski etc.).
 7. Sala zabaw nie oferuje swoim klientom zabawy z wykorzystaniem muzyki. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie biletu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju.
 8. W Sali zabaw dzieci przebywają wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Klient przebywający w Sali zabaw zobowiązany jest do zdjęcia obuwia, przebywania w skarpetkach.
 9. Dzieci powyżej 12 roku życia i osoby dorosłe, mają wolny dostęp do całości obiektu, ale czynne korzystanie z wyposażenia i konstrukcji musi być zgodne z obowiązującymi zasadami korzystania z Sali zabaw, biorąc pod uwagę ponoszone ryzyko w związku z użytkowaniem urządzeń przeznaczonych dla dzieci.
 10. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się w sali zabaw wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednej osoby, która ukończyła 18 lat.
 11. Klienci zobowiązani są do stałej i należytej opieki biorąc pod uwagę stopień trudności korzystania z urządzeń, wiek i sprawność dziecka oraz zagrożenia wynikające z obecności innych dzieci korzystających z Sali zabaw.

Instrukcja korzystania z urządzeń:

 1. Klient zobowiązany jest przedstawić dziecku informacje dotyczące instrukcji użytkowania wyposażenia w Sali zabaw.
 2. Kącik Malucha przeznaczony jest do zabawy dla dzieci do 3-go roku życia.
 3. Z urządzeń Sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, ostrożności oraz biorąc pod uwagę inne dzieci korzystające z Sali zabaw).
 4. Zabrania się:
 • wchodzenia na siatki zabezpieczające konstrukcje zabawową, trampoliny, maszynę z kulkami, bramki, wieszania na kosze
 • nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół), skakania ze zjeżdżalni oraz wspinania się po jej pochylni („pod prąd”)
 • wnoszenia na konstrukcje zabawową i trampoliny własnych zabawek, piłek, samochodzików, motorków i innych przedmiotów
 • skakania więcej niż 2 dzieci na jednej trampolinie
 • rozkręcania karuzeli palmowej do nadmiernej szybkości, która może zagrażać bezpieczeństwu dzieci (np. siła odśrodkowa rozkręconej karuzeli może spowodować upadek dziecka; części ciała kręcących się dzieci, balony karuzeli mogą wystawać poza obrys podestu karuzeli powodując niebezpieczeństwo dla przechodzących obok
 • popychania innych bawiących się dzieci
 • wynoszenia z Sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
 • wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych
 • wnoszenia własnego jedzenia lub picia (z wyjątkiem butelek typu niekapek lub posiłków podawanych w słoiczkach dla dzieci 0-2 lata)
 • jedzenia i picia w trakcie zabawy oraz korzystania z wyposażenia Sali zabaw
 • spożywania na terenie Sali zabaw napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu, e-papierosów.
 1. Obsługa Sali zabaw „Fabryka Przygód” zastrzega sobie prawo do wyproszenia z lokalu osób spożywających alkohol, palących papierosy, wprowadzających zwierzęta, naruszających Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania.
 2. Przekąski i napoje zakupione w recepcji można spożywać przy stolikach i w wyznaczonych do tego miejscach, w salkach urodzinowych w trakcie przyjęcia urodzinowego.
 3. Należy dopilnować własnych rzeczy. Przedmioty cenne (o wartości powyżej 100 zł) należy pozostawiać w szafkach zamykanych na klucz dostępnych w recepcji).
 4. Obsługa Sali zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w Sali zabawy w przypadku jego agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy bez zwrotu opłat.
 5. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z Sali zabaw, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 6. Prawni opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach oraz mieniu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 7. Ze względów epidemiologicznych obsługa zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.
 8. Ostatnie wejście do Sali zabaw może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 9. Reklamacje należy zgłaszać w recepcji. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 10. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 11. Promocje, rabaty cenowe/procentowe oraz czasowe nie łączą się i nie sumują.
 12. Teren Sali zabaw jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Sali zabaw znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego lub pozostałych obowiązujących na terenie placówki regulaminów. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, animatorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu sali, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 13. Sala zabaw informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca w Sali zabaw nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 14. Wszystkich Gości przyjęcia urodzinowego obowiązuje odrębny Regulamin Przyjęć Urodzinowych, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.