Regulamin Sali zabaw „Fabryka Przygód”
 1. Sala zabaw dla dzieci „Fabryka Przygód” znajduje się na I piętrze w budynku Lech Centrum, przy
  ul. Dolnej 16, 10-699 w Olsztynie i czynna jest codziennie w godzinach od 10.00-20.00.
 2. Sala zabaw „Fabryka Przygód” przeznaczona jest dla Dzieci w wieku do 12 lat.
 3. Kącik Malucha przeznaczony jest do zabawy dla Dzieci w wieku do 3-go roku życia.
 4. Dzieci powyżej 12 roku życie i osoby dorosłe mają wolny dostęp do całości obiektu, ale czynne korzystanie z urządzeń i konstrukcji przeznaczonych dla dzieci odbywa się na ich własną odpowiedzialność.
  Osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu swoim bądź innych osób powstałe w wyniku korzystanie z urządzeń i konstrukcji przeznaczonych dla dzieci.

 5. Korzystanie z Sali zabaw „Fabryka Przygód” jest odpłatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, dostępnym dla Klientów.
 6. Bilet niewykorzystany do Sali zabaw „Fabryka Przygód” nie podlega zwrotowi. Zakup biletu jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Rodzicie/Opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń w Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 9. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się na sali zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej.
 10. Przed wejściem na salę zabaw opiekunowie są zobowiązani zdjąć dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu podczas zabawy (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarki, okulary, klucze, telefon komórkowy, odtwarzacze elektroniczne, ubrania z długimi sznurkami, paski etc.).
 11. W Sali zabaw „Fabryka Przygód” dzieci przebywają wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Rodzic/ Opiekun przebywający w Sali zabaw zobowiązany jest do zdjęcia obuwia.
 12. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zarządzający Salą zabaw „Fabryka Przygód” nie odpowiada za wystąpienie urazów spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Zabaw.
 13.  Zabrania się:
  – wchodzenia na siatki zabezpieczające konstrukcję zabawową, maszynę z kulkami, bramki, wieszania na kosze
  – nieprawidłowego zjeżdżania ( głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni oraz wspinania się po jej pochylni („pod prąd”)
  – popychania innych bawiących się dzieci
  - wynoszenia z Sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
  - wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych
  – wnoszenia własnego jedzenia lub picia (z wyjątkiem butelek typu niekapek lub posiłków podawanych w słoiczkach dla dzieci 0-2 lata)
  – spożywania na terenie Sali zabaw „Fabryka Przygód” napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu, e-papierosów.
 14. Obsługa Sali zabaw „Fabryka Przygód” zastrzega sobie prawo do wyproszenia z lokalu osób spożywających alkohol, palących papierosy, wprowadzających zwierzęta, naruszających Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 15. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach i w wyznaczonych do tego miejscach.
 16. Za rzeczy pozostawione/zagubione na terenie Sali zabawy, Obsługa „Fabryki Przygód” nie odpowiada.
 17. Obsługa Sali zabaw „Fabryka Przygód” zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w Sali zabawy w przypadku jego agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy bez zwrotu opłat.
 18. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z sali zabaw, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali zabaw pod rygorem uznania, że uraz nie nastąpił na terenie Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 19. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 20. Ze względów epidemiologicznych prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.
 21. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 22. Reklamacje należy zgłaszać w recepcji u kierownika zmiany. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 23. Na Sali zabaw będą wykonywane zdjęcia, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb marketingowych organizatora, w tym na stronie www.fabrykaprzygod.pl, portalach organizatora oraz funpage społecznościowych. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć dziecka i jego wizerunku w powyższych celach.
 24. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali zabaw „Fabryka Przygód” wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 25. Promocje, rabaty cenowe/procentowe oraz czasowe nie łączą się i nie sumują.
 26. Wszystkich Gości przyjęcia urodzinowego obowiązuje odrębny Regulamin Przyjęć Urodzinowych, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego Regulaminu

to top button